Man ser flere og flere virksomheder bruge mangfoldighed som strategisk ledelsesværktøj, som taler for et rummeligt arbejdsmarked. Alligevel bliver mange handicappede stadig mødt af barrierer, når de søger arbejde. Jeg har interviewet Jens Bouet, direktør for Dansk Handicap Forbund, om hvilken rolle forbundet spiller, når det handler om inklusion af bevægelseshandicappede på arbejdsmarkedet.

Jens Bouet

Jens Bouet

Forbundets rolle
Det danske samfund har i mange år har været rigtig gode til at ”gemme” personer med handicap væk, ”pakke dem ind” i sociale ydelser og institutionaliseret dem. Her er det, at Dansk Handicap Forbund spiller en aktiv rolle. Som Jens fortæller:
”I en verden, hvor ligeværdighed, rummelighed og antidiskrimination er mantraer, er det vigtigt at tå frem og tale for handicappedes muligheder på arbejdsmarkedet. Forbundets rolle er at sikre, at de identificerede barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap italesættes, så vidt det er muligt.”

Deres primære mål er altså at motivere ved at forklare, hvad personer med handicap kan bidrage med, og hvad personer med handicap står for. Det foregår blandt andet via lobbyarbejde på politisk plan, hvor Dansk Handicap Forbund gennemgående arbejder for at påvirke politikere og meningsdannere i en retning, så de handicappede kan skabe et liv med lige muligheder.

Muligheder frem for begrænsninger
Målet for forbundet er at fremhæve muligheder frem for begrænsninger. En del af forbundets rolle er derfor at italesætte overfor virksomheder, hvordan de kan spotte de fordele, der er ved at have en person med bevægelseshandicap ansat, og hvordan virksomheder bedst kan ’udnytte’ den unikke viden, der er ved at have en handicappet på arbejdspladsen:
”Set i lyset af den samfundsmæssige udvikling, vi går i møde, er manglen på kvalificeret arbejdskraft et emne, der allerede fylder i flere brancher. Vi skal derfor sikre, at de identificerede barrierer for inklusion af mennesker med bevægelseshandicap italesættes, og så vidt det er muligt, nedbrydes. Vi arbejder derfor for at opnå, at det enkelte menneske med bevægelseshandicap finder ståsted på arbejdsmarkedet. Det har vi blandt andet gjort ved at udvikle en pakke, som belyser økonomi, administration og særlige fordele ved at ansætte en handicappet. Det kommunikerer vi så til jobcentre, jobportaler og rekrutteringsfirmaer.”

Vi er ikke en fagforening
Jens understrege Dansk Handicap Forbund er ikke en fagforening og blander sig generelt ikke i arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål, ansættelsesret eller lignende. Som Jens fortæller:
”Vi agerer som samarbejdspartner til såvel arbejdsgivere som fagforeninger – alene med henblik på at få flere personer med handicap ud på arbejdsmarkedet. Subsidiært vejleder vi om det at leve med et handicap, om offentlig hjælp til ombygning, hjælp til at komme igennem den offentlige administration i de forskellige jobtyper, om fysisk tilgængelighed og så videre. Så i dag er det mere rigtigt at kalde os en faglig organisation, idet vi også er sat i verden for at sikre medlemmerne et liv med lige muligheder.”

Mangfoldighed, rummelighed og en naturlig berøring
Ifølge en rapport fra ISS betaler mangfoldighed sig på bundlinjen i og med, at forskellighed er lig med innovation. Jeg spørger Jens, hvad særligt bevægelseshandicappede kan bidrage med på en arbejdsplads:
”Handicappede kan bidrage til virksomhedskulturen gennem mangfoldighed, rummelighed og en naturlig berøring med en af flere udsatte grupper i samfundet. En person med handicap er som regel langt mere loyal over for en arbejdsgiver, da det at have et arbejde ofte er langt mere identitetsskabende og livskvalitetsbestemmende for den enkelte person med et bevægelseshandicap.”

Han slutter interviewet med at fortælle, at langt de fleste af forbundets medlemmer kan nøjagtig det samme som en person uden handicap og konkurrerer også på lige vilkår om arbejdspladserne. De er den mest arbejdsparate gruppe blandt alle typer af handicap og også den gruppe af handicappede, hvor man finder en overrepræsentation af akademisk uddannede.

Hvad er definitionen på en bevægelseshandicappet?Ordet ’handicappet’ er et noget diffust ord og favner meget bredt. Her repræsenterer Dansk Handicap Forbund udelukkende bevægelseshandicappede. Et bevægelseshandicap kan optræde i alle livssituationer; som barn, ung, voksen eller ældre. Det er en funktionsnedsættelse som for langt de fleste er et levevilkår, lige indtil mødet med de samfundsskabte barrierer. Først herefter bliver det til et handicap. Et bevægelseshandicap kan have betydning i forhold til eksempelvis skolegang, fritid, efter- og videreuddannelse, jobsøgning og erhvervssituation. Der kan være tale om sociale, kognitive, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige problemstillinger.

 

Skrevet af Kikki Nellemann Lauritzen 2015, Jobindex A/S